Hyfforddiant

Un o nodau Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yw gweithio gyda chymunedau lleol i adnabod anghenion hyfforddi ac i ddarparu hyfforddiant i fodloni’r anghenion hynny.

Bydd unrhyw hyfforddiant a ddarperir trwy’r prosiect am ddim. 

Er mwyn adlewyrchu pa fath o hyfforddiant sydd ei eisiau neu ei angen ar gymunedau, bydd yr hyfforddiant yn hyblyg iawn. Gweler isod ychydig o enghreifftiau o’r math o hyfforddiant y gellir ei gynnig:

· Sut i ofalu am / cynnal a chadw cofebion rhyfel.

· Sut i ymchwilio i’r enwau ar gofebion rhyfel.

· Sut i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol (Facebook ac ati) neu wefannau i rannu gwybodaeth am gofebion rhyfel / canlyniadau ymchwil.

· Sut i dynnu lluniau o gofebion rhyfel / golygu lluniau o gofebion.

· Sut i ddefnyddio meddalwedd cynllunio taith neu wefannau i greu teithiau cerdded neu lwybrau treftadaeth.

O ystyried y bydd angen i’r prosiect gynnwys plant a phobl ifanc, gellir cyflwyno hyfforddiant mewn ysgolion neu gyda grwpiau a sefydliadau plant a phobl ifanc. Felly hefyd, gellir cyflwyno hyfforddiant i staff ysgolion e.e. sut i gynnwys y Rhyfel Byd Cyntaf neu gofebion rhyfel yn y cwricwlwm.

Os oes gennych hyfforddiant mewn golwg, fyddai yn eich barn chi’n gallu bod yn ddefnyddiol neu’n fuddiol, a fyddech gystal â chysylltu â Nathan Davies. Nathan yw Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys. Gellir anfon ebost ato ar Warmemorials@powys.gov.uk neu gellir ei ffonio ar 01597 827 597.​

Cyfleoedd Gwirfoddoli 

Llwyddodd Cyngor Sir Powys i ddenu cyllid gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Prosiect Cofebion Rhyfel Powys 2014-18: Arwydd o Barch. Mae’r prosiect yn cyd-fynd â chanmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae cyfleoedd gwirfoddoli amrywiol yn gysylltiedig â’r prosiect, megis:

1.  Cael hyd i gofebion rhyfel ‘coll’ neu ‘answyddogol’ ym Mhowys

Rydym yn ymwybodol o ryw 300 o gofebion rhyfel ar hyd a lled Powys. Er hynny mae’n debyg bod llawer mwy na hyn ar draws y sir. Un o nodau’r prosiect yw cael hyd i’r holl gofebion ‘coll’ neu ‘answyddogol’ ym Mhowys. Efallai iddyn nhw gael eu symud o’r lleoliad gwreiddiol er enghraifft, neu wedi cael eu rhoi i rywun, neu wedi cael eu tynnu lawr yn ystod gwaith adeiladu. Rydym yn gweithio’n agos gyda phrosiect ym Mhrifysgol Abertawe (Cofebion Cymreig i’r Rhyfel Mawr) i ddod o hyd i’r holl gofebion a ‘gollwyd’.

2.Cofnodi cofebion rhyfel Powys 

Un o nodau’r prosiect yw cofnodi (e.e. lleoliad, math, maint, cyflwr ac arysgrifau) holl gofebion rhyfel Powys. Er bod gennym wybodaeth ar ryw 300 o gofebion rhyfel ym Mhowys, mae angen gwybodaeth safonol fanwl a chywir ar bob un ohonynt. Mae’r broses recordio hefyd yn cynnwys tynnu llun (neu fideo) o’r cofebion rhyfel. Lluniwyd Pecyn Cymorth ar gyfer y prosiect, a gellir ei ddefnyddio i helpu pobl gofnodi’r cofebion rhyfel. Byddwn yn rhannu’r canlyniadau gyda Chofrestr Cofebion Rhyfel Amgueddfa Ryfel yr Ymerodraeth.

3. Ymchwilio i enwau’r dynion a menywod ar gofebion rhyfel ym Mhowys

Un arall o nodau’r prosiect yw dysgu mwy am y dynion a’r menywod a enwir ar gofebion rhyfel Powys, e.e. man a dyddiad geni, rheng ac ati. Mae’r prosiect wedi llunio Pecyn Cymorth i helpu pobl ymchwilio i’r dynion a’r menywod a enwir ar gofebion rhyfel. Byddwn yn rhannu’r canlyniadau gyda phrosiect Cymru yn y Rhyfel. 

4. Cynnal a chadw cofebion rhyfel Powys 

Mae cymaint o wahanol fathau o gofebion rhyfel ar gael; yn eu plith mae obelisgau, ffenestri gwydr lliw, sgroliau, sgriniau pren, placiau, meinciau a choed. Mae angen gwaith cynnal a chadw ar y cofebion rhyfel i’w diogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Gall y gwaith o’u cynnal a’u cadw amrywio’n fawr - o lanhau obelisg carreg i gael gwared ar lwch o sgrin bren mewn eglwys. Trwy’r prosiect mae offer ar gael am ddim i helpu pobl gyda’r gwaith cynnal a chadw cofebion. Hefyd gallwn gynnig hyfforddiant am ddim i unrhyw un fyddai’n hoffi cyfrannu at gynnal a chadw cofeb rhyfel.

5. Datblygu teithiau a llwybrau cerdded ar thema’r cofebion ym Mhowys 

 

Ymhlith nodau’r prosiect mae datblygu cyfres o deithiau a llwybrau, gan gynnwys ‘apiau’ ar gyfer dyfeisiau symudol, i alluogi pobl i archwilio cofebion rhyfel. Byddem hefyd yn hoffi ychwanegu lleoedd eraill o bwysigrwydd neu arwyddocâd hanesyddol, sy’n gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf, at y llwybrau a’r teithiau e.e. adeiladau sy’n nodi enwau dynion a menywod ar gofebion.

6. Cyfrannu at ddatblygu a chynnal a chadw gwefan y prosiect

Y nod yw datblygu a chynnal gwefan y prosiect. Gall hyn gynnwys er enghraifft, gwybodaeth am y Rhyfel Byd Cyntaf, manylion cofebion ym Mhowys, adnoddau a gynhyrchir trwy’r prosiect, a dolenni at wefannau perthnasol eraill. Rydym yn chwilio am bobl i gyfrannu at ddatblygu a chynnal y wefan.

Dyma’r prif gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael drwy Brosiect Cofebion Rhyfel Powys. Fodd bynnag, gall cyfleoedd arail godi wrth i’r prosiect ddatblygu.

Os hoffech wirfoddoli gyda Phrosiect Cofebion Rhyfel Powys, a fyddech gystal â llenwi’r Ffurflen gais i wirfoddoli a’r ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal a’u hanfon at Nathan Davies, Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys.

Croeso i chi lawrlwytho, argraffu ac arddangos y poster ar Wirfoddoli gyda Phrosiect Cofebion Rhyfel Powys.

 

 

Plant A Phobl Ifanc

Un o nodau Prosiect Cofebion Rhyfel Powys yw galluogi ac annog plant a phobl ifanc i ymgysylltu ag a chymryd rhan yn y prosiect.

Gall ysgolion a grwpiau ieuenctid ddefnyddio cofeb rhyfel leol i ysgogi’r addysgu, fel sail i waith gwirfoddol neu fel dull i bobl ifanc ennill gwobrwyon neu fathodynnau.

Mae Prosiect Cofebion Rhyfel Powys wedi datblygu Pecyn Cymorth i Ysgolion a Grwpiau Addysgol. 

Mae’r Pecyn Cymorth yn helpu ysgolion a grwpiau addysgol i gofnodi ac ymchwilio i gofebion y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n cynnwys gwybodaeth am y rhyfel, mathau gwahanol o gofebion, ac mae’n awgrymu sut y gall ysgolion a grwpiau addysgol gofnodi, ymchwilio i a gofalu am y cofebion.

Yn ogystal mae’r Pecyn Cymorth yn cynnwys gweithgareddau ac adnoddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm. 

Gofynnir i chi gysylltu â Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys os hoffech dderbyn mwy o fanylion am y Pecyn Cymorth. Hefyd, byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu lluniau, astudiaethau achos neu waith a gynhyrchir gan blant a phobl ifanc sydd wedi defnyddio’r Pecyn Cymorth.