Download section

You can download or use the following forms, documents and information about the Powys War Memorials Project on this page: 

1. Summary of Powys War Memorials Project

This is a one page summary of the project. 

http://www.growinpowys.co.uk/2161.file.dld?diablo.contentmode=preview&diablo.lang=eng

2. Powys War Memorials Project Recording Form

Please use this form to record information about individual war memorials.

http://www.growinpowys.co.uk/2159.file.dld?diablo.contentmode=preview&diablo.lang=eng

3. Condition survey for war memorials 

Please use this form to record the condition of individual war memorials 

http://www.growinpowys.co.uk/2162.file.dld?diablo.contentmode=preview&diablo.lang=eng

4. Management and Maintenance Plan guidance

This guidance document has information about how to prepare a Management and Maintenance Plan for individual war memorials. 

http://www.growinpowys.co.uk/2162.file.dld?diablo.contentmode=preview&diablo.lang=eng

5. Summary of Toolkits

This is a one page summary of the three Toolkits that have been produced by the project. 

http://www.growinpowys.co.uk/2163.file.dld?diablo.contentmode=preview&diablo.lang=eng

Dolenni Defnyddiol 

Ymwadiad

 

Gweler isod dolenni at wefannau allanol sydd efallai o ddefnydd neu ddiddordeb. 

 

Mae’r rhestr yn nhrefn yr wyddor. 

 

Er y gwneir pob ymdrech i sicrhau fod y dolenni’n gywir, yn gyfredol ac yn berthnasol, nid yw Cyngor Sir Powys yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y gwefannau neu’r tudalennau gwe a gynhelir gan ddarparwyr allanol. Mae hyn oherwydd:

 

· Nid Cyngor Sir Powys sy’n eu cynhyrchu neu’n eu cynnal

 

· Nid yw Cyngor Sir Powys yn gallu eu diwygio 

 

· Gellir newid neu ddiweddaru’r gwefannau, ac mor bell â bod Cyngor Sir Powys yn ymwybodol ac yn cydsynio.

 

Os byddwch yn dod ar draws dolenni allanol nad ydynt yn gweithio, gofynnir i chi hysbysu Swyddog Prosiect Cofebion Rhyfel Powys drwy e-bostio: Warmemorials@powys.gov.uk.

 

Noder: gall dolenni allanol o’r wefan hon gynnwys deunydd o natur wleidyddol. Nid yw Cyngor Sir Powys yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am yr wybodaeth sy’n rhan o ddolenni allanol o’r wefan hon. 

A

 

Archwilio

www.cofiadurcahcymru.org.uk/arch/index.html

Archwilio yw’r system ar-lein sy’n rhoi mynediad i Gofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol yng Nghymru (CAH). Datblygwyd y system trwy bartneriaeth pedair o Ymddiriedolaethau Archeolegol Cymru (Clwyd-Powys, Dyfed, Morgannwg-Gwent, Gwynedd) i roi mynediad ehangach i’r cyhoedd at yr adnodd gwerthfawr hwn. Yn ein barn ni'r teclyn cadwraeth fwyaf effeithiol yw hwn i ddosbarthu gwybodaeth, sy’n arwain at well dealltwriaeth o dreftadaeth ddiwylliannol a’r amgylchedd hanesyddol. Mae ystyr y gair ‘Archwilio’ yn cynnwys defnyddio CAH mewn perthynas â’r amgylchedd hanesyddol.

 

B

 

Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth (GGB) ar gyfer Powys a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

http://www.b-i-s.org/

GGB oedd y Canolfan Cofnodion Lleol cyntaf yng Nghymru; fe’i sefydlwyd yn 2000 ac mae’n delio gyda siroedd Brycheiniog, Maesyfed a Threfaldwyn. Hwn oedd un o 3 chanolfan cofnodi peilot yn y DU (roedd y lleill yn Sir Gaer ac yng Ngogledd-ddwyrain yr Alban), a gyllidwyd gan y partneriaid ac Ymddiriedolaeth Esmee Fairburn trwy Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt y DU. Sefydlwyd y canolfannau peilot fel 'nodau’r Rhwydwaith Bioamrywiaeth Cenedlaethol (RhBC) a byddent yn mabwysiadu safonau’r RhBC' (i gysylltu â Phrosiect y CCLl).

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCCB) 

www.beacons-npa.gov.uk/

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Amlinellir ein cylch gwaith yn ein Dibenion Statudol a’n Dyletswydd Statudol. Yn gryno, mae’r rhain fel a ganlyn:

Gwarchod harddwch naturiol y Parc;

Helpu ymwelwyr i fwynhau a deall y parc; a

Meithrin llesiant pobl leol.

Cyfeirlyfr Adeiladu Cadwraeth 

www.buildingconservation.com/directory/prodserv.php

Adnoddau gwybodaeth ym maes cadwraeth, adnewyddu ac atgyweirio

 

C

 

Cadw 

http://cadw.gov.wales/?lang=en

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru sy’n gweithio dros amgylchedd hanesyddol hygyrch, a ddiogelir yn effeithiol yng Nghymru.

 

Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys (YACP) 

www.cpat.org.uk/

Un o bedair Ymddiriedolaeth Archeolegol yng Nghymru sy’n gweithio i helpu diogelu, cofnodi a dehongli holl agweddau ar y dirwedd hanesyddol.

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd 

http://www.clwydfhs.org.uk/

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd ym 1980 i annog astudio achau a hanes teuluoedd gogledd-ddwyrain Cymru, ac i fod yn fforwm i bobl sydd â diddordeb yn y pynciau hyn i gwrdd a helpu ei gilydd. Bellach mae ganddi ryw 1000 o aelodau byd-eang.

Coflein

www.coflein.gov.uk/

Coflein yw’r bas data ar-lein ar gyfer Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru (CHCC), y casgliad cenedlaethol o wybodaeth ar amgylchedd hanesyddol Cymru. Daw’r enw o’r geiriau ‘cof’ a ‘lein’.

Mae Coflein yn rhoi mynediad at fanylion miloedd lawer o safleoedd archeolegol, henebion, adeiladau a safleoedd morwrol yng Nghymru, ynghyd â mynegai’r lluniau, y llawysgrifau a’r lluniau sy’n rhan o gasgliadau archif CHCC.

Comisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad (CBRhG)

www.cwgc.org/

Rydym yn coffáu’r 1,700,000 o ddynion a menywod o luoedd y Gymanwlad fu farw yn y ddau ryfel byd.

Mae ein mynwentydd, a’r mannau claddu a’r cofebion yn deyrnged barhaol i’r rhai a fu farw mewn rhyw 154 o wledydd ar draws y byd.

Mae’r Gofrestr yn cofnodi manylion y rhai o’r Gymanwlad fu farw mewn rhyfeloedd er mwyn gallu cael hyd i feddau neu enwau ar gofebion.

 

Cymru1914

http://cymru1914.org/cy

Mae’r prosiect hwn wedi cyflawni gwaith digideiddio sylweddol o adnoddau sylfaenol sy’n ymwneud â’r Rhyfel Byd Cyntaf o Lyfrgelloedd, Casgliadau Arbennig ac Archifau Cymru. Bydd y prosiect yn golygu fod casgliad digidol trefnus a chyfunol sy’n datgelu hanes cudd, yn aml iawn, y Rhyfel Byd Cyntaf, a’i effaith ar holl agweddau ar fywyd, iaith a diwylliant Cymru. Mae’r archif digidol yn cyfuno deunyddiau gwreiddiol oedd ar wahân yn wreiddiol, ac yn aml iawn yn anhygyrch. Mae’n adnodd unigryw sydd o ddiddordeb hollbwysig i ymchwilwyr, myfyrwyr a’r cyhoedd yng Nghymru a thu hwnt.

D

 

E

 

F

 

Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

www.1914.org/

Trwy Raglen Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, rhaglen fyd-eang fywiog o ddigwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol, ac adnoddau ar-lein, rydym yn cysylltu cenedlaethau presennol a rhai’r dyfodol gyda bywydau, hanesion ac effaith y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dewch i ymuno â ni i gymryd rhan yn y dathliad byd-eang hwn.

 

G

 

Tyfu ym Mhowys 

www.growinpowys.co.uk/

Ein nod yw meithrin cymunedau cadarn a bywiog, rhoi cefnogaeth i a meithrin gallu busnesau i dyfu a gwella a diogelu hunaniaeth gorfforol, gymdeithasol a diwylliannol yr ardal.

 

H

 

Ymddiriedolaeth Castell y Gelli Gandryll 

http://haycastletrust.org/

Elusen gofrestredig yw Ymddiriedolaeth Castell y Gelli Gandryll a sefydlwyd yn 2011 i ddiogelu’r safle hanesyddol hwn a sicrhau dyfodol llawn cyfoeth diwylliannol, cyfleoedd addysgol a phleser i’r gymuned.

 

Heritage Alliance

www.theheritagealliance.org.uk/

Erbyn hyn mae’r Heritage Alliance yn uno dros 100 o sefydliadau treftadaeth annibynnol yn Lloegr, ac yn gweithredu fel cynrychiolydd grymus, effeithiol ac annibynnol ar ran y mudiad.

Yr Heritage Alliance yw’r cyfuniad mwyaf o fuddion treftadaeth yn Lloegr. Mae’n cyfuno sefydliadau treftadaeth annibynnol, megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd a Chymdeithas Tai Hanesyddol, i gyrff mwy arbenigol sy’n cynrychioli ymwelwyr, perchnogion, gwirfoddolwyr, ymarferwyr proffesiynol, cyllidwyr ac addysgwyr. Mae’r 6.3 miliwn o wirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, aelodau a staff rhyngddynt yn dangos nerth ac ymrwymiad y mudiad treftadaeth annibynnol.

 

Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) 

www.hlf.org.uk/

Cronfa Dreftadaeth y Loteri. O’r archeoleg dan ein traed i’n hoff barciau hanesyddol, o atgofion gwerthfawr i fywyd gwyllt anghyffredin… rydym yn defnyddio arian a godir gan bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol i helpu pobl ar draws y DU archwilio, mwynhau a diogelu’r dreftadaeth sy’n bwysig iddyn nhw.

 

History Points 

http://historypoints.org/index.php?page=anglia-anchor-memorial-holyhead

Mae HistoryPoints.org yn dod â hanes Cymru i’ch ffôn symudol, yn y fan a’r lle!

Gwyliwch allan am ein codau QR ar ffenestri, ffensys, drysau, waliau, cilbyst a hysbysfyrddau dros 1,000 o leoliadau ar draws Cymru. Y cwbl sydd ei angen yw sganio’r cod gyda’ch ffôn clyfar neu lechen i ddarllen crynodeb o hanes y gwrthrych o flaen eich llygaid.

 

I

 

Amgueddfa Rhyfel yr Ymerodraeth: Cofrestr Cofebion Rhyfel y DU (ARhY) 

www.iwm.org.uk/memorials/search

Cofrestr yw hon o ryw 66,000 o Gofebion Rhyfel y DU. 

In Memoriam 2014

www.inmemoriam2014.org/

Bydd 2014 yn 100 mlynedd ers cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf, a chafodd cofebion rhyfel eu codi, ac maent yn dal i gael eu codi, gan gymunedau i gofio’r rhai a gollodd eu bywydau. Prosiect cenedlaethol yw ‘In Memoriam 2014’ fydd yn lleoli, cofnodi, cynnal ac wedyn yn diogelu cofebion rhyfel y genedl gyda chymorth cymunedau a grwpiau lleol, yn barod ar gyfer Diwrnod Cofio 2014.

 

J

 

K

 

L

 

Llwybr Rhyfel Mawr Llanidloes

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.geosho.rougeoreader.llaniltd&hl=en_GB

https://itunes.apple.com/gb/app/llanidloes-great-war-town/id897855139?mt=8

Llwybr dan arweiniad yw hwn o gwmpas tref farchnad Llanidloes, yng nghanolbarth Cymru, sy’n coffáu aberth teuluoedd y dref yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r llwybr yn cofnodi manylion profiadau dynion Llanidloes yn ystod y rhyfel, gyda llawer ohonynt yn colli eu bywydau; cofnodir enwau’r rhain ar y gofeb rhyfel wrth fan cychwyn y llwybr. Trwy gysylltu’r enwau ar y gofeb â lle bu’r dynion yn byw, yn gweithio ac yn cymdeithasu, mae’r llwybr yn dod â nhw’n fyw ac yn ailgysylltu’r presennol â gorffennol y dref sydd mewn perygl o gael ei anghofio. Y llwybr hwn yw’r cyntaf o gyfres sy’n olrhain profiad cymuned wledig Gymreig (Arwystli) yn ystod y Rhyfel Mawr.

 

M

 

N

 

O

 

P

Casgliad y Werin Cymru

www.peoplescollection.wales/

Hanes, diwylliant a thraddodiadau Cymru

Arweinlyfrau Pensaernïol Pevsner

www.walesonline.co.uk/news/wales-news/architecture-powys-prehistoric-forts-21st-6289371

Mae cyhoeddi Adeiladau Cymru: Powys yn golygu taw Cymru yw’r genedl gyntaf i fod yn destun Arweinlyfrau Pensaernïol hynod bwysig Pevsner.

Archifau Cyngor Sir Powys

www.powys.gov.uk/en/archives/find-archives-local-records/records-held-by-powys-archives/

Caniateir mynediad at gofnodion Archifau Powys yn unol â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Ddeddf Diogelu Data a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Efallai y bydd mynediad at rai o’r cofnodion neilltuol yn gyfyngedig. 

 

Amgueddfeydd Cyngor Sir Powys

www.powys.gov.uk/en/museums/visit-your-local-museum/

Mae Cyngor Sir Powys yn rhedeg pum amgueddfa, sy’n arddangos arteffactau lleol ac yn cynnal arddangosfeydd ar ddiwylliant a threftadaeth y sir.

 

Cymdeithas Hanes Teuluoedd Powys

www.powysfhs.org.uk/

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Teuluoedd Powys ym 1980, ac mae’n aelod o Ffederasiwn Cymdeithasau Hanes Teuluoedd, Cymdeithasau Hanes Teuluoedd Undebol Cymru a Chapel, cymdeithas treftadaeth Capeli Cymru. Mae’r gymdeithas yn elusen gofrestredig, Rhif: 511875, ac ar hyn o bryd mae gennym 700 o aelodau.

Public Monuments and Sculpture Association (PMSA) 

www.pmsa.org.uk/

Nod y PMSA yw cynyddu gwerthfawrogiad y cyhoedd o gerfluniau cyhoeddus Prydain, a chyfrannu at gadw, diogelu a hyrwyddo’r cerfluniau hyn. Mae’n ceisio cyflawni hyn drwy nifer o brosiectau sy’n cynnwys: ‘National Recording Project’, ‘Sculpture Journal’, ‘Save our Sculpture’ a’r ‘Marsh Award for Public Sculpture’.

 

Q

 

R

 

Rhestr Anrhydeddau: Rhag inni anghofio 

www.roll-of-honour.com/

Mae’n coffáu dynion a menywod fu farw wrth frwydro dros eu gwlad. Mae’n cynnwys cofnod o gofebion rhyfel amrywiol mewn gwledydd amrywiol. 

Y Lleng Brydeinig Frenhinol 

www.britishlegion.org.uk/

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol yn rhoi cymorth gydol oes i gymuned y Lluoedd Arfog - dynion a menywod ar wasanaeth, cyn-filwyr a’u teuluoedd.

 

Amgueddfa’r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol

www.rwfmuseum.org.uk/

Dau o dyrrau Castell Caernarfon yw cartref yr Amgueddfa. Yma mae cyfoeth o arddangosfeydd gwreiddiol, ynghyd â ffilmiau, sain a modelau sy’n adrodd hanes dros 300 mlynedd o gatrawd hynaf Cymru, yn ystod cyfnodau heddwch a rhyfel, ledled y byd.

 

S

 

Milwyr, Morwyr, Awyrwyr a’r Teuluoedd (SSAFA) 

www.ssafa.org.uk/

Hon yw’r elusen filwrol genedlaethol hynaf ar gyfer y tri gwasanaeth milwrol. Ers 130 mlynedd rydym wedi rhoi cymorth gydol oes i’r rhai sydd ar wasanaeth neu sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog. Heddiw, amcangyfrifir fod bron 5 miliwn o bobl yn y DU wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog rhywbryd yn ystod eu bywydau. Bob blwyddyn, mae rhyw 20,000 o ddynion a menywod yn gadael y gwasanaethau ac yn mynd yn ôl i fywyd sifil.

 

SmartWater®

www.smartwater.com/

Ers dros 20 mlynedd mae SmartWater® wedi sicrhau lleihad sylweddol cyson mewn gweithgareddau troseddol ar ran ein cwsmeriaid a chleientiaid, ac wedi helpu’r heddlu i sicrhau euogfarnau ar gyfer cannoedd o droseddwyr yn ystod y broses

 

T

 

Gŵyl Gerdded Talgarth

www.talgarthwalkingfestival.org/

Pleser yw eich croesawu i 4edd Gŵyl Gerdded Talgarth rhwng 30ain Ebrill - 2ail Mai 2016. Mae tref farchnad hynafol Talgarth yn lleoliad delfrydol i ymwelwyr sydd am archwilio Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar droed, yn enwedig gan ei fod yn "Borth y Mynyddoedd Du".

 

The Building Conservation Directory 

www.buildingconservation.com/

Gwybodaeth ac anoddau ar gadwraeth, gwaith adnewyddu ac atgyweirio.

 

Y Rhyfel Mawr 1914-1918 

www.greatwar.co.uk/

Mae’r wefan hon yn rhoi trosolwg o feysydd brwydr y Rhyfel Byd Cyntaf ar y Ffrynt Gorllewinol trwy ddangos eu lleoliad, a’r hyn sydd i’w weld yno heddiw. Sefydlwyd y wefan ym 1998, ac mae’n coffau dros 20 o aelodau teuluoedd fu’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog yn ystod Rhyfel Mawr 1914-1918.

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (SCAH)

www.ihbc.co.uk/index.html

Corff proffesiynol yw’r SCAH ar gyfer ymarferwyr ym maes cadwraeth adeiladau ac arbenigwyr yn yr amgylchedd hanesyddol sy’n gweithio yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru; mae cysylltiadau hefyd â Gweriniaeth Iwerddon. Diben y Sefydliad yw sefydlu, datblygu a chynnal y safonau arferion cadwraeth uchaf posib, cefnogi diogelu a gwella’r amgylchedd hanesyddol mewn ffordd effeithiol, a hyrwyddo gwaith adfywio dan arweiniad treftadaeth a mynediad i bawb at yr amgylchedd hanesyddol.

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (SCAH) Cangen Cymru

www.ihbc.co.uk/branches/wales/index.html

Cangen Cymru’r SCAH yw’r corff proffesiynol ar gyfer ymarferwyr ym maes cadwraeth adeiladau yng Nghymru. Mae pob aelod o’r Gangen yn hyrwyddo’r safonau arferion cadwraeth uchaf posib a gwaith adfywio dan arweiniad treftadaeth yn yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Cymdeithas Sir Faesyfed 

http://radnorshiresociety.org/

Clwb maes lleol yw Cymdeithas Sir Faesyfed, a sefydlwyd ym 1930, sy’n ymwneud ag archeoleg a hanes yr hen Sir Faesyfed (sydd bellach yn rhan o Bowys).

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC)

www.rcahmw.gov.uk/HI/CYM/Hafan/

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru’n chwarae rhan bwysig ar lefel genedlaethol o ran datblygu a hyrwyddo dealltwriaeth o dreftadaeth archeolegol, adeiledig ac arforol Cymru, ac mae’n gyfrifol am gychwyn, curadu a chyflenwi gwybodaeth awdurdodol ar gyfer unigolion a chyrff sy’n gwneud penderfyniadau unigol, corfforaethol a llywodraethol, ymchwilwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol.

 

Cymdeithas Diogelu Hen Adeiladau (CDHA)

www.spab.org.uk/

Sefydlwyd Cymdeithas Diogelu Hen Adeiladau gan William Morris ym 1877 i wrthsefyll y gwaith ‘adnewyddu’ hynod ddinistriol ar adeiladau canoloesol gan lawer o benseiri oes Fictoria. Heddiw, hon yw’r garfan bwyso genedlaethol mwyaf, o ran arbenigedd technegol, ym maes achub hen adeiladau rhag dirywio, eu dymchwel a’u difrodi.

 

The Village Quire

www.villagequire.org.uk/BGshow.php

The Village Quire: Back to the Garden: Hanes cerddorol ar fywyd a gobaith yn ffosydd Ffrainc yn ystod y Rhyfel Mawr, a luniwyd o lythyrau’r Corporal William Bevan, milwr a garddwr.

 

Prosiect Ffotograffig Beddau Rhyfel

http://twgpp.org/

Nod gwreiddiol y Prosiect Ffotograffig Beddau Rhyfel oedd tynnu llun o bob bedd rhyfel, pob cofeb unigol, pob un o feddau’r Weinyddiaeth Amddiffyn a chofeb deuluol o ddynion a menywod fu’n gwasanaethu yn y lluoedd arfog rhwng y Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Fodd bynnag, oherwydd ei fod mor boblogaidd, rydym bellach wedi ymestyn ein cylch gorchwyl i gynnwys pob cenedl a phob brwydr filwrol a sicrhau fod y rhain ar gael mewn bas data chwiliadwy.

 

Y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Profiad Cymreig 

http://cymruww1.llgc.org.uk/

Bydd y prosiect hwn yn digideiddio, ar raddfa fawr, ffynonellau sylfaenol sy’n gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf sydd ar gael mewn Llyfrgelloedd, Casgliadau Arbennig ac Archifau Cymru. Cymru oedd â’r lefel recriwtio uchaf trwy holl wledydd y DU yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Trwy’r prosiect, bydd casgliad digidol trefnus a chyfunol ar gael sy’n dangos hanes cudd effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar holl agweddau ar fywyd, iaith a diwylliant Cymru. Mae’r archif digidol yn cyfuno deunyddiau gwreiddiol oedd ar wahân yn wreiddiol, ac yn aml iawn yn anhygyrch, ond ar y cyd maent yn adnodd unigryw sydd o ddiddordeb hollbwysig i ymchwilwyr, myfyrwyr a’r cyhoedd yng Nghymru a thu hwnt.

 

U

 

V

 

W

 

Cymru yn y Rhyfel 

www.walesatwar.org/cy/site/home

Bydd Gwefan Cymru yn y Rhyfel yn hollol ddwyieithog, ac yn cynnig adnoddau i fyfyrwyr yng Nghymru er mwyn archwilio llinell amser y Rhyfel Byd Cyntaf yn ogystal â’r gallu i ychwanegu cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr. Caiff y cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ei gasglu’n barhaus, a bydd ar gael i’r cyhoedd.

 

Cymru’n Cofio 

www.cymruncofio.org 

Ar y wefan hon ceir newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth cyfeirio ar gyfer coffáu’r canmlwyddiant yng Nghymru. 

Cofebion Rhyfel Ar-lein 

www.warmemorialsonline.org.uk

Cyfle heb ei ail yw gwefan Cofebion Rhyfel Ar-lein i’r cyhoedd lanlwytho lluniau o gofebion rhyfel a chofrestru pryderon mewn perthynas â chadw’r ffynonellau cymunedol a hanesyddol pwysig hyn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Gyda’n gilydd, gallwn lunio darlun cyflawn o leoliad, mathau a chyflwr holl gofebion rhyfel y DU.

Gall unrhyw un helpu gwarchod cofebion rhyfel ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae eich cyfraniad chi’n hollbwysig. Dylid cofrestru er mwyn cyfrannu gwybodaeth neu i archwilio’r wefan i ddysgu mwy am gofebion rhyfel.

Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel 

www.warmemorials.org/

Mae’r Ymddiriedolaeth Cofebion Rhyfel yn gweithio i ddiogelu a gwarchod cofebion rhyfel y DU. Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth i unrhyw un, yn ogystal â rhedeg cynlluniau grant i atgyweirio a gwarchod cofebion rhyfel. Mae’r wefan yn cynnwys ystod o adnoddau i’ch helpu darganfod mwy am gofebion rhyfel a sut i’w gwarchod. Gofynnir i chi gofio mai elusen gofrestredig ydym, ac rydym yn dibynnu’n llwyr ar gyfraniadau gwirfoddol i gyflawni ein gwaith.

Weloveyew

www.weloveyew.org/

Yn dathlu ac yn diogelu treftadaeth coed ywen.

Cofebion Cymru i’r Rhyfel Mawr

www.qub.ac.uk/sites/LivingLegacies1914-18/Projects/FundedProjects/WelshMemorialstotheGreatWar/

Yn ogystal â’r cofebion rhyfel ‘swyddogol’ i’r rhai a gollodd eu bywydau sydd i’w gweld mewn lleoliadau cyhoeddus yn nhrefi a phentrefi Cymru, cafodd miloedd o gofebion eu cysegru i ddynion a menywod y Rhyfel Byd Cyntaf gan sefydliadau preifat - capeli, lleoliadau gwaith, ysgolion a chlybiau. Nid yw’r rhan fwyaf o’r rhain yn cael eu cynnwys ar y basau data sydd ar gael ar gofebion rhyfel. Collwyd llawer ohonynt wrth i leoliadau gwaith a chapeli gau, ac ysgolion yn symud lleoliad; mae llawer o’r rhai sy’n parhau o hyd mewn cyflwr bregus. Nod y prosiect hwn yw diogelu’r wybodaeth ar y cofebion hyn, a rhannu lluniau ohonynt ac unrhyw waith ymchwil a gyflawnwyd arnynt.

Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru

www.wtbf.co.uk/cymraeg

Diben y Grŵp hwn yw hyrwyddo datblygu sgiliau adeiladu traddodiadol a materion ym maes cynaliadwyedd sy’n ymwneud â hen adeiladau ar draws Cymru gyfan. Rydym yn rhoi cymorth trwy ddigwyddiadau addysgol, eiriolaeth ar bwyllgorau adeiladu cenedlaethol a rhannu gwybodaeth.

Rydym yn canolbwyntio ar y 500,000 o adeiladau a adeiladwyd yng Nghymru cyn 1919.

Western Front Association 

www.westernfrontassociation.com/

Sefydlwyd y Gymdeithas hon ym 1980 i gynnal diddordeb yn y Rhyfel Byd Cyntaf (1914-1918). Diben y 'WFA' yw gweithio i hyrwyddo cof, dewrder a brawdoliaeth pawb, o bob ochr, ar bob Ffrynt: ar y tir, y môr ac yn yr awyr, yn ogystal ag Adref. Mudiad anwleidyddol yw’r Western Front Association, ac nid yw’n ceisio mawrygu rhyfel.

Prosiect Cofebion Rhyfel Gorllewin Cymru 

www.wwwmp.co.uk/

Croeso i wefan Prosiect Cofebion Rhyfel Gorllewin Cymru. Nod y wefan hon yw cofio dynion a menywod hen Siroedd Dyfed (Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro) - mae eu henwau i’w gweld ar gofebion rhyfel ar hyd a lled y tair sir. Mae nifer fawr o gofebion yn sgil rhyfeloedd megis y Rhyfel Eingl-Boeraidd, y Rhyfel Byd Cyntaf, yr Ail Ryfel Byd, Palestina, Korea, Rhyfel Ynysoedd y Falkland, ac Iran ac Afghanistan.

 

Y Rhyfel Byd Cyntaf 

www.worldwar1.com/

Adnoddau, gwybodaeth a dolenni amrywiol. 

Mynwentydd y Rhyfel Byd Cyntaf 

www.ww1cemeteries.com/

Safle cofio ac arweiniad cynhwysfawr ar fynwentydd a chofebion milwrol ar hyd a lled y byd. Mae’r wefan yn cynnwys lluniau o bob un o’r 940 mynwent yn Ffrainc a Gwlad Belg lle claddwyd 40 neu fwy oedd yn destun ymweliad gan Sidney C. Hurst wrth gasglu gwybodaeth ar gyfer ei lyfr "The Silent Cities", 1929.

 

X

 

Y

 

Ypres 2016: Digwyddiad Gofaint Rhyngwladol

www.ypres2016.com/

Ym mis Medi 2016, caiff Cofadail drawiadol newydd i goffáu’r rhyfel Byd Cyntaf ei chreu yn y Grote Markt, o flaen Amgueddfa Caeau Fflandrys yn Ypres, Gwlad Belg. Lleolir y Gofadail gerllaw Mynwent Rhyfel yr Almaen yn Langemark Poelkapelle.

Bydd y Gofadail fetel yn mesur 7m mewn uchder, ac yn pwyso 12 tunnell, a bydd yn cynnwys delwedd atgofus o babi unigol yng nghanol cae o 2016 o babïau dur a wnaethpwyd gan ofaint a ffariers o bedwar ban byd, sy’n addas i’r 21ain ganrif.

Daw cannoedd o ofaint a ffariers o ledled y byd at ei gilydd yn Ypres i greu’r Gofadail dros gyfnod o wythnos.

 

 

 

Z